Megjelent a Kommentár 2021/1. számában  
Könyvek - 2020

A tavalyi év során magyar nyelven (magyar szerző által anyanyelvén vagy eredetileg idegen nyelven, de magyar fordításban), első kiadásban megjelent, klasszikus vagy kortárs művek, amelyeket a Kommentár folyóirat szerkesztősége Olvasóinak ajánl.

 

TEOLÓGIA

 

Balog Zoltán: Nem csak kenyérrel… Beszédek, írások és imádságok koronavírus idején. Kairosz

XVI. Benedek–Robert Sarah: Szívünk mélyéből. Papságról, cölibátusról és a Katolikus Egyház válságáról (ford. Barsi Balázs) Szent István Társulat

Francis S. Collins: Isten ábécéje. Egy tudós érvei a hit mellett (ford. Molnár Csaba) Akadémiai

Tobias Faix–Martin Hofman–Tobias Künkler: Miért nem hiszek már? Amikor a fiatalok elvesztik hitüket (ford. Varga Réka) Koinónia

Peter Kreeft–Ronald Tacelli: A katolikus hitvédelem kézikönyve (ford. Kolonits Klára–Tárkányi Ákos) Szent István Társulat

John Piper: Koronavírus és Krisztus. Evangéliumi [e-könyv, ford. nélk.]

Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya. KRE–L’Harmattan

Szent Ágoston: Zsoltármagyarázatok. VI. (ford. Diós István) Jel

Visky István: A századik. Koinónia

 

FILOZÓFIA

 

Nyikolaj Bergyajev: Szellem és realitás. Az istenemberi szellemiség alapjai (ford. Patkós Éva) Typotex

Ernst-Wolfgang Böckenförde: Állami jog és erkölcsi rend (ford. Arató Balázs) L’Harmattan

Chantal Delsol: A világ gyűlölete. Totalitarizmusok és a posztmodern (ford. Botos Máté–Mihancsik Zsófia) Typotext

Lányi András: Bevezetés az ökofilozófiába. Kezdő halódóknak. L’Harmattan

Joseph de Maistre: Elmélkedések (ford. Kisari Miklós) Századvég

Friedrich Nietzsche: Jegyzetek a kései hagyatékból. VI. A dekadenciáról (ford. Óvári Csaba) Attraktor

Michael Oakeshott: A hívő politika és a szkeptikus politika (ford. Katona László) Századvég

Germaine de Staël: A szenvedélyek hatásáról az egyének és a nemzetek boldogságára (ford. Kovács Eszter) Gondolat

 

TÖRTÉNELEM

 

Alexandriai Philón: Flaccus ellen (ford. Borzsák István–Grüll Tibor–Uhrman Iván) Attraktor

A Tanácsköztársaság és az egyházak (szerk. Fejérdy András) Szent István Társulat

Az új világrend, 1918–1923 (szerk. Békés Márton) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Borvendég Zsuzsanna: A hálózat pénze. Kárpátia Stúdió

Czókos Gergely–Kiss Réka–Máthé Áron–Szalai Zoltán: Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. MCC–NEB

Dombi Gábor: Osztályellenségek. Az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai. NEB

Domonkos László: Átállt szovjet katonák 1956-ban. Tények és legendák. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Erdély – 1000 év öröksége (szerk. Király Zsuzsanna–Mikó Zsuzsanna–Szabó Csaba) Magyar Nemzeti Levéltár–Libri–Iskola Alapítvány

Fiume és környéke a 19. századi magyar útirajzokban (szerk. Curkovic-Major Franciska) Nap

Gerő András: Mozaik. Magyar jelenidő és történelem. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Gúth Zoltán: Szibériai napló, 1948–1954. NEB

Hajnáczky Tamás: Cigányzenészek mozgalma a boldog békeidők Magyarországán. Gondolat

Ursula Koch: Rózsák a hóban. Katharina von Bora élete (ford. Fabiny Katalin) Luther

Kovács Szilvia: „Különösen angolokat, magyarokat és németeket kérünk...” Pápák, ferencesek és az Arany Horda. Balassi

Krahulcsán Zsolt: Pártállambiztonság. Arcképek Kádár titkosszolgálatából. NEB

Máthé Áron: Vörös karszalag. Ideiglenes karhatalmi osztagok 1944–1945-ben. Jaffa

Hans Normann: Magyarország, a birodalom, az ország és a nép, a mostani állapotában (ford. Óvári Csaba) Attraktor

Pósán László–Veszprémy László–Isaszegi János: Vallásháborúk és felekezeti konfliktusok. Az ókortól napjainkig Európában és a közeli térségekben. Zrínyi

Dennis Prager–Joseph Telushkin: Miért a zsidók? (ford. Szekeres Gábor) Minerva

ifj. Rédei István [Csetényi Csaba–G. Fodor Gábor]: Hazaszerelem. Content Agency Kft.

Rufius Festus: A római nép viselt dolgainak breviáriuma (ford. Sólyom Márk) Attraktor

Teleki Sámuel peregrinációs naplója (szerk. Deé Nagy Anikó) Kriterion

Trianon 100. Vérző Magyarország (szerk. Kosztolányi Dezső); Emlékező Magyarország. I–II. (szerk. Gyurgyák János) Osiris–PIM

Uhrman Iván: Kazárok, magyarok, zsidók. Attraktor

 

POLITIKA-ÉS ESZMETÖRTÉNET

 

Anka László–Mátyás Zoltán: Rendszerváltások szemtanúja. Ifj. Ugron Gábor élete. Magyar Napló–Veritas

Asztalos Miklós: Szekfű – Hóman. Attraktor

Nyikolaj Bergyajev: Az orosz eszme. Az orosz gondolkodás alapvető problémái a 19. században és a 20. század elején (ford. Patkós Éva) Osiris

Dévavári Zoltán: Egy elmesélhetetlen történet. Impériumváltások, holokauszt, emigráció – A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörténete (1918–1945) Magyar Napló–Veritas

Gayer László: Lord Acton. Gondolat

Görömbei András: A minőség jegyében. Írások Németh Lászlóról. Nap

Russell Kirk: Amerika brit kultúrája (ford. Pásztor Péter) MMA

Klestenitz Tibor: Pajzs és kard. Bangha Béla élete és eszmeisége. Századvég

„Nem fényleni, hanem használni”. Barankovics István válogatott írásai az emigrációból. (szerk. Petrás Éva) Gondolat

Ottlik László: Válogatott írások. Századvég

Pelle János: Vérvád, hisztéria, népítélet. „Zsidókérdés” Magyarországon 1945-ben és 1946-ban. Milton Friedman University Press

Tőkéczki László: A bohém zseni. Gróf Andrássy Gyula szellemi-politikai arcéle. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

TÁRSADALOM

 

Bordás Sándor: A magyar kultúra történelmi traumái. Ráció

Byung-Chul Han: A transzparencia társadalma (ford. Szabó Csaba) Ráció

Csizmadia Norbert: Geofúzió. A földrajz szerepe a 21. század gazdasági és geopolitikai világrendjében. Pallas Athéné Books

Gertrude Himmelfarb: Egy nemzet, két kultúra (ford. Szabó László Zsolt) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Novák Béla: A párbajozó úriember. Kossuth

Vallásosság Magyarországon (szerk. Gyorgyovich Miklós) Századvég

 

POLITIKA

 

Békés Márton: Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Borbély Zsolt Attila: A Jobbik színeváltozása. Kárpátia Stúdió

Pierre Cassen: Hogyan lett a baloldal az iszlám szajhája? (ford. Görgényi Adél–Király Béla) Századvég

Előzés jobbról? Radikális jobboldal Európában (szerk. Dúró József) MCC–Tihanyi Alapítvány

Fedinec Csilla–Csernicskó István: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról. Történeti és politikai dimenziók. Gondolat

Paul E. Gottfried: A liberalizmus után. Tömegdemokrácia a menedzserállamban (ford. Vági Barnabás) Századvég

Jean-Louis Harouel: Emberi jogok a nép ellen (ford. S. Király Béla) Századvég

Václav Klaus: A szabadság hullámvasútján (ford. Benyó Iván) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

L. Simon László: Ki viszi a puskát? Emlékezet és politika. NMI

Matolcsy György: Egyensúly és növekedés. Sereghajtóból újra éllovas, 2010–2019. MNB

Megadja Gábor: Dac. Kézikönyv eretnekek számára. Századvég

Orbán Balázs: A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregye. MCC–Tihanyi Alapítvány

Összetartozunk – Magyarország 2010–2020. A felemelkedés krónikája (szerk. Bencsik András) Magyar Demokrata

Marguerite A. Peeters: Genderőrület. Útmutató a globális mesterterv megértéséhez (ford. Sallai Gábor) Jogállam és Igazság

Pokol Béla: Szuverenisták kontra föderalisták. Századvég

Schmidt Mária: Országból hazát. Harminc éve szabadon. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Rolf Peter Sieferle: Finis Germania (ford. Joób Kristóf) MCC–Osiris

Stumpf István: Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás. Gondolat

Szalay-Bobrovniczky Vince: Csatatér Bécs. Nagyköveti éveim Ausztriában. Századvég

 

MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

 

Barokk freskófestészet Magyarországon. II. (szerk. Jernyei Kiss János) MMA

Cornelia Isler-Kerényi: A görög művészet (ford. Nagy Andrea) Gondolat

Csepreghy András–Csepreghy Henrik: Erdély épített értékei száz év távlatából. Mentor Könyvek

Kaszás Gábor: Kalauz a modern magyar képzőművészethez. Holnap

Ludmann Mihály: Az irredenta szobrok mesterei. L’Harmattan

Marosi Ernő: „Fénylik a mű nemesen”. Válogatott írások a magyar középkori művészet történetéről. Martin Opitz

Németh István: El Grecóról és más mesterekről. Stíluskritika – ikonográfia – műgyűjtéstörténet. L’Harmattan

Sára Sándor (szerk. Pintér Judit) MMA

Simonyi Erika: 10–14. századi települések Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája. Martin Opitz

Szász László: Bánffy Miklós. Az erdélyi szellem arisztokratája. MMA

Max Weber: A zene racionális és szociológiai alapjai (ford. Tokaji András) Gondolat

 

SZÉPIRODALOM, IRODALOMTÖRTÉNET

 

Bányai D. Ilona: Sasok közt a galamb. Zrínyi Ilona életregénye. Zrínyi

Benkő László: Balassi Bálint. Az „istentelen” magyar. Családi Könyvklub

Égre néző. Isten jelenléte a magyar költészetben (szerk. Kemény András) Szent István Társulat

Karinthy Frigyes: Hölgyeim és Uraim. Ismeretlen írások 1927–1938. Szépmíves

Kertész Imre: Világvég-történetek. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Medgyesi Emese: Élesben a sorssal. Erdélyi mozaik. Polis

Laurent Obertone: Gerilla. II. (ford. Ofella Balázs) Kárpátia Stúdió

Swift Jonatán–Karinthy Frigyes: Gulliver történetei. Századvég

Sziveri János: A szélherceg. Válogatott versek. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca – Egy cívis vallomásai. Jelenkor

Thimár Attila: Képek költői – költői képek – A szöveg és a vizuális tartalom kapcsolata reformkori verseinkben. Ráció

Tollal és kézzel. Zrínyi Miklós költői és prózai művei (szerk. Suhai Pál) Balassi

Vándorfény. A keresztény világ legszebb elbeszélései (szerk. Kindelmann Győző) Szent István Társulat